Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Dříve než přistoupíte udělením souhlasu na všeobecné obchodní podmínky společnosti Berrys juice s.r.o., pozorně si je prosím pročtěte.

Zásady ochrany dat a osobních údajů

Společnost Berrys si je vědoma důležitosti ochrany soukromí návštěvníků její internetové stránky. Proto jsme učinili všechna nezbytná opatření, abychom splnili požadavky na ochranu osobních údajů, které platí po celém světě. Podrobnosti o tom, jak prostřednictvím internetové stránky shromažďujeme, využíváme a chráníme osobní údaje, najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naši internetovou stránku můžete navštívit, aniž byste nám museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je sami sdělíte při registraci, vyplňování formulářů nebo v e-mailech. Shromažďované údaje budou využívány pouze k tomu, abychom Vám mohli poskytovat požadované produkty nebo služby, případně pro další účely, s nimiž budete souhlasit, a rovněž pro účely, které jsou vyžadovány ze zákona.

Využívání služeb, které nabízí portál  berrys.cz (tj. účet na portálu www.berrys.cz a moje.berrys.cz), je pro nekomerční účely zdarma.

Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů na internetovém portálu Berrys

Když se obrátíte na společnost Berrys prostřednictvím její internetové stránky se žádostí o registraci jako nového zákazníka, o vytvoření účtu nebo o poskytnutí nějaké služby, požádáme Vás o sdělení osobních údajů. Poskytnutím osobních údajů společnosti Berrys prostřednictvím její internetové stránky souhlasíte s uložením a zpracováním svých osobních údajů, viz souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami.

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služby, o kterou požádáte nebo s níž budete souhlasit, ledaže by ze zákona vyplývalo něco jiného (např. v souvislosti s probíhajícím soudním sporem).

Účel použití

Osobní údaje sdělené společnosti Berrys budou využívány výhradně pro uvedené účely, tj. abychom s Vámi mohli být v kontaktu v souvislosti s produkty a službami společnosti Berrys.

Právo odvolat souhlas

Souhlas s dalším využíváním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Stačí, když pošlete e-mail na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo kontaktujete odpovědného pracovníka přímo v naší provozovně.

Využívání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je sami sdělíte při registraci do našho zákaznického programu a to buď prostřednictvím registrace přes portál berrys.cz nebo vyplněním registračního formuláře přímo v naší provozovně.

Jakmile se přihlásíte, získáme od Vás osobní údaje, z nichž je možné zjistit Vaši totožnost (např. jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné identifikační údaje). Tím přestanete být anonymní.

Vlastníkem databáze a jejího obsahu je naše společnost, data mohou být zpracována zpracovateli dat nebo provozovateli serverů, kteří jednají z našeho pověření a jsou odpovědní naší společnosti.

Shromažďované neosobní údaje

Když navštívíte naši internetovou stránku, neshromažďujeme od Vás bez Vašeho svolení žádné osobní údaje. Můžeme ale shromažďovat některé anonymní údaje (tj. údaje, z nichž není možné zjistit totožnost uživatele), např. jméno poskytovatele internetového připojení, pokud je Váš počítač nastaven tak, že to umožňuje. Ve většině počítačů můžete toto nastavení upravit a sledování takovýchto a dalších podobných údajů zabránit.

Tyto údaje nám umožňují vyhodnocovat, o co se zákazníci na naší internetové stránce zajímají, a provádět různé další průzkumy trhu, např. sledovat návštěvnost naší internetové stránky. Zároveň tak můžeme shromažďovat anonymní údaje o návštěvnících, kteří se o naší internetové stránce dozvěděli prostřednictvím reklamy na internetu.

Využívání, sdílení a předávání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že se rozhodnete nám je sami sdělit. Pokud nám k tomu neposkytnete výslovný souhlas, nesdělujeme žádné osobní údaje třetím osobám pro jejich vlastní marketingové účely.

Kromě případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů společnost Berrys neprodává osobní údaje třetím osobám, nesdílí je s nimi ani jim je žádným jiným způsobem nepředává. Osobní údaje mohou být předávány také třetím osobám, které jednají za nás nebo našim jménem, k případnému dalšímu zpracování v souladu s účely, k nimž byly původně shromažďovány nebo k nimž mohou být jinak v souladu se zákonem zpracovávány, např. k poskytování služeb, vyhodnocení užitečnosti této internetové stránky, marketingovým účelům, správě dat nebo poskytování technické podpory. Tyto třetí osoby se smluvně zavázaly, že budou osobní údaje využívat pouze k dohodnutému účelu a že je nebudou prodávat ani jinak sdělovat třetím osobám kromě případů, kdy je to vyžadováno ze zákona, kdy k tomu dostanou od nás svolení nebo kdy je to uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďované osobní údaje mohou být třetím osobám sdělovány také v případě, že dojde k prodeji, postoupení nebo převodu provozovatele této internetové stránky nebo jeho části a zákaznické databáze spojené s ním. V takovém případě se bude muset kupující (postupník, nabyvatel) zavázat, že bude s osobními údaji nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Dále mohou být osobní údaje sdělovány třetí osobě také v případě, že to po nás bude požadovat nějaký platný právní předpis, rozsudek nebo vládní nařízení nebo pokud bude jejich sdělení nezbytné v rámci vyšetřování trestního činu nebo vedení jiného právního řízení.

Soubory cookies služby Google Analytics

Společnost Berrys může využívat službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „společnost Google"). Služba Google Analytics používá soubory „cookies". Jsou to textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují analyzovat, jak tuto stránku její uživatelé používají. Informace vytvořené souborem cookie o Vašem přístupu na tuto stránku a o jejím používání budou včetně Vaší IP adresy odeslány do společnosti Google, která je uloží na svých serverech ve Spojených státech amerických. Bude je pak využívat pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě určených pro její provozovatele a k poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Bude je moci předávat i třetím osobám, bude-li to vyžadováno ze zákona nebo budou-li pro ni tyto informace zpracovávány třetími osobami. Společnost Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými dalšími daty, které bude mít k dispozici. Používání souborů cookies můžete zakázat změnou nastavení internetového prohlížeče. Jak ale bylo uvedeno výše, může se v takovém případě stát, že nebudete moci plně využívat všechny funkce internetové stránky Berrys. Používáním internetové stránky Berrys souhlasíte se zpracováváním Vašich údajů společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše popsané účely.

Bezpečnost dat

Společnost Berrys využívá k ochraně osobních údajů proti manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob různá technická a organizační bezpečnostní opatření. Všechny bezpečnostní postupy jsou průběžně upravovány v souladu s nejnovějším vývojem techniky. Odpovědnost za to, že je Váš osobní počítač dostatečně zabezpečen a chráněn proti škodlivým programům, např. trojským koním, počítačovým virům nebo červům, však nesete pouze Vy. Jste si vědomi toho, že bez dostatečných bezpečnostních opatření (např. bezpečného nastavení internetového prohlížeče, aktualizovaného antivirového programu, osobního firewallu a nepoužívání programů z pochybných zdrojů) existuje riziko, že se údaje a hesla, které používáte k ochraně svých dat, dostanou do rukou nepovolaných osob.

Právo nahlížet do osobních údajů a žádat o opravu chyb

Až budete využívat naše služby, budeme se v dobré víře snažit umožnit Vám přístup k osobním údajům, které o Vás budeme shromažďovat. Budete také moci požádat o opravu chybných nebo nepřesných údajů nebo odstranění údajů, které není nutné ze zákona nebo z legitimních obchodních důvodů uchovávat. Před zpracováním žádosti o přístup k údajům, jejich opravu nebo odstranění je uživatel vyzván, aby potvrdil svoji totožnost a označil požadované informace. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které jsou zasílány neúměrně často nebo systematicky, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují soukromí ostatních, nebo pokud by bylo jejich vyřízení mimořádně nepraktické (např. žádosti o informace uložené na záložních páskách), případně žádosti, které nijak nesouvisejí s přístupem k osobním údajům. Ve všech případech, kdy poskytneme přístup k osobním údajům a umožníme jejich případnou opravu, poskytujeme tuto službu zdarma, ledaže by to vyžadovalo vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Kontakt

Máte-li nějaký dotaz nebo chcete-li požádat společnost Berrys o změnu nebo vymazání Vašeho profilu, pošlete nám e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži nebo se obraťte přímo na pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů na adrese provozovny:

Berrys juice s.r.o.

Příkop 834/8

602 00 Brno-Zábrdovice

E-mail: info@berrys.cz

Internet: www.berrys.cz

Podmínky užívání

Přístup na tuto internetovou stránku a její používání se řídí následujícími podmínkami. Jestliže s podmínkami nesouhlasíte, tuto internetovou stránku nepoužívejte. Tato internetová stránka byla vytvořena společností Berrys juice s.r.o. (dále označovaná jako „Berrys"), která je také jejím správcem. Vyhrazujeme si právo ukončit provoz této internetové stránky nebo měnit její části nebo celou internetovou stránku a provádět změny ve všeobecných podmínkách pro používání, všeobecných obchodních podmínkách a prodejních a dodacích podmínkách. Upozorňujeme, že všechny takové změny můžeme provádět podle vlastního uvážení. O plánované změně všeobecných obchodních podmínek budete vždy informování prostřednictvím kontaktní emailové adresy, kterou zadáte při registraci, a to v dostatečném časovém předstihu 30 kalendářních dnů přede dnem plánované změny.

Přenechání práva na užívání

Veškeré informace zveřejňované na této internetové stránce, dokumenty a ilustrace jsou výhradním vlastnictvím společnosti Berrys. Podmínkou pro udělení souhlasu s jejich užíváním je, že bude na všech kopiích uvedeno upozornění na autorská práva, budou užívány výhradně pro osobní, nikoli komerční účely, nebudou nijak pozměňovány a obrázky z internetové stránky budou užívány pouze ve spojení s doprovodným textem.

Ochranné známky a autorská práva

Veškeré ochranné známky na této internetové stránce jsou vlastnictvím společnosti Berrys, není-li uvedeno nebo není-li jiným způsobem zřejmé, že se jedná o práva třetích stran. Neoprávněné užívání těchto ochranných známek a dalších materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv k duševnímu vlastnictví.

Omezení odpovědnosti

Společnost Berrys sestavila podrobné informace uváděné na této internetové stránce z různých interních a externích zdrojů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a s řádnou odbornou péčí. Naší snahou je nabízené informace průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace jsou na této internetové stránce uváděny výhradně za účelem představení společnosti Berrys a jejích produktů a služeb. Neneseme však žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou odpovědnost za jejich úplnost ani správnost. Upozorňujeme také na to, že informace byly aktuální v den jejich zveřejnění. Doporučujeme proto ověřit si všechny informace, které získáte z této internetové stránky, než je v jakékoli podobě využijete. Rady a doporučení uváděné na této internetové stránce Vás nezbavují povinnosti přesvědčit se sami o tom, zda jsou naše aktuální doporučení a naše aktuální produkty vhodné pro zamýšlené postupy a účely. Budete-li v této souvislosti potřebovat poradit s našimi produkty nebo službami, obraťte se na nás přímo. Uživatelé této internetové stránky souhlasí s tím, že přístup na tuto internetovou stránku a k jejímu obsahu je na jejich riziko. Společnost Berrys ani třetí osoby podílející se na psaní obsahů pro tuto internetovou stránku a na jejím vytváření a provozování nenesou odpovědnost za případné škody.

Internetové stránky třetích osob a odkazy

Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob. Uváděním těchto odkazů nevyjadřuje společnost Berrys souhlas s obsahem takových internetových stránek. Společnost Berrys také nenese odpovědnost za dostupnost obsahu takových internetových stránek ani za případné škody v důsledku využívání takových obsahů v jakékoli podobě. Společnost Berrys neručí za to, že se kvalita informací na stránkách, na něž je odkazováno, nebude měnit. Odkazy na další internetové stránky jsou uváděny výhradně pro usnadnění. Přístup na takové internetové stránky je na vlastní riziko. Uváděné odkazy v žádném případě neznamenají, že by se měli uživatelé omezovat pouze na internetové stránky, na něž je odkazováno.

Sdělované údaje

1.            Osobní údaje (viz zásady ochrany osobních údajů)

2.            Neosobní údaje

Uživatel této internetové stránky nese plnou odpovědnost za obsah a správnost údajů, které zasílá společnosti Berrys, jakož i za to, že tím neporušuje případná práva třetích osob. Souhlasí s tím, že společnost Berrys může tyto údaje ukládat a využívat je pro účely statistických analýz nebo jiné uvedené obchodní účely, pokud se nejedná o osobní údaje nad rámec informací o stavu nebo informací o užívání, tak jak jsou definovány v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zejména je společnost Berrys oprávněna využívat obsah takových zpráv včetně nápadů, vynálezů, koncepcí, technik a knowhow v nich uvedených k libovolnému účelu, např. vývoji, výrobě nebo prodeji produktů a služeb, a takové informace reprodukovat a zpřístupňovat třetím osobám bez jakéhokoli omezení.

Rozhodné právo

Případné právní spory a žaloby v souvislosti s touto internetovou stránkou nebo jejím používáním se řídí zákony České republiky.

Udělení souhlasu a přistoupení na všeobecné obchodní a dodací podmínky

Zákazník přistoupením na všeobecné podmínky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště e-mail, číslo mobilního telefonu) společnosti Berrys juice s.r.o. (dále jen Berrys), IČ 29318092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C, vložka 77352, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasí se zpracováním zákazníkem uvedených osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.“ Zákazník dále souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly poskytovány třetím stranám, tj. například subjektům spolupracujícím na věrnostním programu, a s tím, že budou zpracovávány i údaje o jeho nákupních zvyklostech během platnosti jeho zákaznické karty. Účelem zpracování těchto údajů je zasílání nabídek zboží a služeb poskytovaných společností Berrys nebo jejími obchodními partnery, vývoj nových produktů na základě chování spotřebitelů a provádění marketingu.

Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu platnosti zákaznické karty, avšak může být kdykoliv ze strany zákazníka písemně nebo elektronicky odvolán na adrese správce nebo prostřednictví zaslání e-mailu na adresu info@berrys.cz. Zákazník přistoupením na všeobecné podmínky potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů správcem, zejména na to, že má práva dle § 1121 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů“